Kempwubook.net                    

Kemp Železná Ruda

Stany

Autocamp v Železné Rud? prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2006 s cílem poskytovat našim zákazník?m klidný pobyt na Šumav? v lét? i v zim? a nabídnout zárove? odpovídající sortiment služeb, p?i zachování p?ijatelné ceny pro širokou ve?ejnost. V autocampu naši zákazníci najdou jedno z nejlevn?jších ubytování na Šumav? v malých rodinných chatkách, stanech ?i karavanech. V autocampu se nachází menší restaurace s možností rychlého ob?erstvení, moderní sociální za?ízení, parkovací stání pro karavany s možností p?ipojení k el. síti 220V. Sportovní vyžití nabízí multifunk?ní antukové h?išt?,  pro ty nejmenší je k dispozici bezpe?né a dob?e vybavené d?tské h?išt?.

Jednou z výhod autocampu je jeho snadná dostupnost. Nachází se v t?sné blízkosti Železné Rudy u silnice I/27 a  4 km od hranic s N?meckem. Železná Ruda a bavorské m?sto Bayerisch Eisenstein vytvá?ejí  spolu nejv?tší centrum letních a zimních sport? s r?znými p?íležitostmi pro aktivní i pasivní odpo?inek v každém ro?ním období v oblasti Šumavy a Bavorského lesa.

V lét? v autocampu m?žete p?íjemn? relaxovat, v okolí se v?novat p?ší nebo cykloturistice, mí?ovým hrám nebo p?íjemným procházkám a sbírání hub v mimo?ádn? dob?e zachovalých lesích masívu Šumavy.

V zim? m?žete navštívit mnoho lyža?ských st?edisek v okolí  Železné Rudy a Špi?áku nebo využít mnoho kilometr? udržovaných b?žeckých stop.

Kemp je vhodný zejména pro rodiny s d?tmi, ale i pro skupinové akce v lét? i v zim?, nap?íklad pro hromadná školení, sportovní  výcvik, seminá?e a další.

Rádi vám poradíme, jak u nás prožít bezstarostnou a odpo?inkovou dovolenou.

Autocamp v zim?

 • 25 km sjezdovek r?zných obtížností, 29 vlek? s kapacitou 15000 osob / hod
 • více než 100 km upravovaných b?žeckých tratí na ?eské i n?mecké stran?
Cottages in winter

Autocamp v lét?

 • 316 km zna?ených cyklotras a stovky kilometr? dalších vhodných cest pro cyklistické výlety
 • široká sí? stinných a p?íjemných p?ších tras

Po?así

 • ?T 4 PANORAMA, program, který je denn? od 08:00 do 08:30 a od 12:00 do 12:30
 • Infocentrum  Železná Ruda, telefon: 376 397 033

P?ístupnost autocampu

 • Plze? 85 km
 • Klatovy40 km
 • Karlovy Vary160 km
 • Praha170 km (airport)
 • ?.Bud?jovice120 km
 • Passau100 km
 • Regensburg140 km
 • Munchen180 km (airport)

Pro? navštívit práv? náš autocamp?

 • nejlevn?jší ubytování  spl?ující standardy hotelového ubytování  v Železné Rud?
 • v zim? unikátní ubytování v zateplených chatkách na Šumav?
 • tento druh ubytování má zna?nou popularitu i v respektovaných horských st?ediscích po celé Evrop?
 • celý autocamp je p?izp?soben pro zimní dovolenou
 • autocamp je vhodný pro rodiny s d?tmi
 • ubytování  v t?sné blízkosti lyža?ského areálu
 • jedno z mála ubytovacích za?ízení na Šumav?, které netrpí postkomunistickým nádechem
 • nabízíme ubytování ve speciáln? tepeln? izolovaných chatkách s vlastním nezávislým topením
 • nov? zrekonstruované sociální za?ízení spl?uje požadavky pro celoro?ní využití
 • náš špi?kov? vybavený autocamp již ?adu let navšt?vuje široká mezinárodní klientela se zam??ením na karavaning a autocampování
 • vysoké standardy spl?uje náš vyškolený personál
 • p?j?ovnu elektrokol a elektroskútru

Tipy na ubytování v partnerských kempech

Camping Karolina - kemp vhodný pro rodiny s d?tmi (okres Tachov - ?eský les)

Kemp Keramika - ideální kemp po r?zné akce, koncerty (Plze?sko - p?ehrada Hracholusky)

Tel.: +420 602 258 589

WIFI připojení

Poskytovatel
Gastrofin, s.r.o., IÄŚ: 05440866

Kde nás najdete?

TMPL_MAPTOFIND_ALT_TEXTTMPL_MAPTOFIND_ALT_TEXT / over